Privacy statement

De Stichting Bachcantate Bergen, hier verder ook te noemen de stichting, verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking en het bewaren van persoonsgegevens door de stichting.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, woonadres, e-mailadres en leeftijd. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we van persoonsgegevens. Degenen, die in het bezit zijn van deze persoonsgegevens dienen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Waarvoor verwerkt en bewaart de stichting persoonsgegevens?

Om contact te onderhouden, te informeren over concerten en activiteiten, die aan de stichting gerelateerd zijn en om bij vragen zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Vrienden van de stichting ontvangen daarnaast de nieuwsbrieven.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om te informeren over activiteiten van of door de stichting.
Foto’s en video’s worden uitsluitend gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien (oud)-deelnemers en of andere relaties een redelijk bezwaar hebben tegen publicatie van hun portret voor publicitaire doeleinden, kunnen zij bezwaar maken bij de stichting ter attentie van het secretariaat.

Van wie verwerkt en bewaart de stichting welke persoonsgegevens.

De stichting verwerkt en bewaart persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft of gehad heeft. Dat zijn gegevens van:
- Bestuur van de stichting.
- Musici, zangers en dirigent, die deelnemen en/of deelgenomen hebben aan concerten en activiteiten van de stichting.
- Vrienden van de Stichting Bachcantate Bergen.
- Zij die zich voor concerten en andere activiteiten van de stichting hebben aangemeld, ingeschreven staan als bezoeker daarvan of anderszins belangstelling hebben getoond voor de activiteiten van de stichting.

Van musici, zangers, dirigent en anderen die deelnemen en/of deelgenomen hebben aan concerten en activiteiten en vrienden van de stichting worden de volgende gegevens bewaard: naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), IBAN en naam van de rekeninghouder(s), voor musici het instrument dat zij bespelen en voor (oud)-zangers de stemsoort.
Van hen die concerten en andere activiteiten van de stichting hebben bijgewoond of anderszins belangstelling hebben getoond voor de activiteiten van de stichting verwerkt en bewaart de stichting naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN en naam van de rekeninghouder(s).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking en het bewaren van persoonsgegevens?

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de verwerking en het bewaren van de persoonsgegevens.

Hoe gaat de stichting met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens zijn alleen in te zien en te gebruiken door het bestuur van de stichting.
De stichting wisselt geen gegevens uit met externe partijen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Persoonsgegevens van deelnemers worden na afloop van een activiteit bewaard om hen te kunnen informeren over nieuwe activiteiten.
Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Deelnemers kunnen na afloop van een activiteit verzoeken hun persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.
Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking en het bewaren van persoonsgegevens?

Bij de verwerking en het bewaren van persoonsgegevens is de stichting gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Wijzigen van of vragen over de gegevens die stichting verwerkt en bewaart.

Personen, van wie de stichting gegevens registreert en bewaart, zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de verstrekte persoonsgegevens. Wijzigingen van en vragen over registratie van gegevens kunnen doorgegeven respectievelijk gericht worden aan het secretariaat van de stichting (secretariaat@bachcantatebergen.nl)
Vrienden van de stichting kunnen dit uitsluitend doen via vrienden@bachcantatebergen.nl.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de stichting kunt u contact opnemen met het bestuur via secretariaat@bachcantatebergen.nl. Voor zaken die de vriendenorganisatie betreffen kunt u dit uitsluitend doen via vrienden@bachcantatebergen.nl.

Procedure datalekken.

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging van gegevens. Indien er sprake is van een datalek dat risico’s inhoudt voor de rechten van betrokkenen, zal de stichting dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek een groot risico inhoudt voor betrokkene(n) zal dit eveneens aan betrokkene(n) worden gemeld.

Wijzigingen privacy beleid.

De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Het privacy beleid van de stichting is te raadplegen op de website van de Stichting Bachcantate Bergen.

Juli 2018

Het Privacy Beleid kunt u hier als pdf-document downloaden.